Neem contact op

Disclaimer CloudLand B.V.

 

1. Dit zijn voorwaarden waarop deze website/ cloudstore: www.cloudland.store (de” reseller portal”) aan u beschikbaar wordt gesteld. In deze voorwaarden betekent wij of ons “CloudLand BV en betekent u, het bedrijf dat onze cloudstore gebruikt. Door het gebruik van onze cloudstore bent u gebonden aan deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met onderhavige voorwaarden, dan dient u het gebruik van de te cloudstore stoppen.
 

2. Indien u een aankoop wenst te doen of toegang wenst te verkrijgen tot bepaalde diensten op de cloudstore, moet u een account aanmaken op de cloudstore en krijgt u een wachtwoord toegewezen, dat u daarna kunt veranderen en dat u zelf geheim moet houden. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw account, ook indien anderen dan u uw account gebruiken. Als uw wachtwoord of account door iemand anders wordt gebruikt, zijn wij daarvoor niet verantwoordelijk. Indien u uw wachtwoord of account verliest of in geval van misbruik of poging tot misbruik van het wachtwoord of het account, moet u ons op de hoogte stellen.
 

3. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade of bijzondere schade, voortkomend uit of die het resultaat is van het gebruik van deze cloudstore, waaronder het doen van aankopen, zelfs als wij vooraf op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit uw onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de cloudstore, of van gebreken in de juistheid of de volledigheid van de op de website beschikbare informatie, uw gebruik van de cloudstore, tenzij deze schade voortvloeit uit onze opzet of grove schuld.
 

4. Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van die andere websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of verdere links op die andere websites.
 

5. Deze website bevat informatie, gegevens, software, foto’s, grafische voorstellingen en andere materialen die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht zijn beschermd. Gebruik van dergelijke informatie zonder onze uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan. Ons logo en de naam zijn ingeschreven als woord- c.q. beeldmerk. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder de programmatuur, teksten, foto's, beelden en/of geluiden berusten bij ons en/of bij degene van wie wij een licentie verkregen hebben.
 

6. Voor het overige verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze dienstverlening. U kunt deze voorwaarden hier vinden.
 

7. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen; wijzigingen worden van kracht en worden geacht door u te zijn geaccepteerd zodra deze op de cloudstore staan en u de cloudstore gebruikt.