Neem contact op

Algemene leveringsvoorwaarden CloudLand B.V.

 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

Wij of ons
De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, handelende onder de naam CloudLand B.V., hierna aangeduid als: ‘wij’/ ‘ons’.

Contact informatie:
CloudLand B.V.
Eleanor Rooseveltlaan 3-25
2719 AB Zoetermeer
T +31 (0)85 0670006
www.cloudland.store
Ingeschreven in het handelsregister onder het nummer: 70189153.

Afnemer
De zakelijk handelende partij die bij ons de licentie(s) en/of dienst(en) inkoopt via CloudLand en/of ons Platform.

Eindklant
De Natuurlijke of rechtspersoon die bij de Afnemer de licentie(s) en/of dienst(en) afneemt.

Leverancier
De partij die ons licenties of diensten levert, welke in geld zijn uit te drukken.

Platform
De online omgeving waar de Afnemer licenties koopt en geleverd krijgt.

Licenties
Software licenties zowel fysieke als digitale exemplaren voor een vaste periode van tijd of uitgegeven voor een bepaalde versie.

Diensten
Een software dienst die maandelijks op verbruik wordt afgerekend, ontwikkelt door de leverancier of een door ons eigen ontwikkelde dienst.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen ons en de Afnemer.

2. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn alleen geldig indien deze schriftelijk en op voorhand door ons zijn aanvaard.

3. Indien een of meer van de bepalingen in deze voorwaarden juridisch niet gelden, dan wordt deze bepaling vervangen door een bepaling bij een wel rechtsgeldige bepaling die juridisch zoveel mogelijk aansluit bij de ongeldige bepaling. Alle overige bepalingen blijven in het zojuist beschreven geval, onverkort van kracht.

4. Algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

1. Partijen gaan een overeenkomst aan op het moment dat de Afnemer een bestelling plaatst op ons platform en wij die bestelling schriftelijk (digitaal) hebben bevestigd.

2. De opdrachtbevestiging zoals bedoeld in lid 1 is bindend voor beide partijen en zal zo duidelijk mogelijk aanduiden welk product wordt gekocht, de prijs, de leverdatum en de termijn van de licentie (indien van toepassing).

 

Artikel 4 - Levering en Levertijd

1. Wij zullen de zaken van elke verkoopovereenkomst aan de Afnemer leveren vanuit ons Platform en/of per e-mail. Ongeacht het bepaalde in artikel 8, zijn de fysieke licenties gedurende het transport voor rekening en risico van Afnemer, vanaf het moment dat de licenties ons magazijn verlaten.

2. Digitale licenties en diensten zijn voor rekening en risico van de Afnemer vanaf het moment dat toegang is verschaft.

3. Wij zijn bevoegd in gedeelten te leveren. Elke deellevering is als een zelfstandige levering te beschouwen. Kosten voor de verzending van deelleveringen zijn voor ons.

4. Indien de noodzaak bestaat dat de Afnemer zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de Afnemer ons steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verstrekken en voorts alle overige gewenste medewerking verlenen. De gevolgen van het niet nakomen van deze verplichtingen zijn voor rekening en risico van de Afnemer.

5. Indien voor de uitvoering van een overeenkomst de noodzakelijke gegevens, apparatuur en/of materialen niet, niet-tijdig of niet overeenkomstig de afspraken tot onze beschikking staan of indien de Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, hebben wij het recht tot opschorting van de overeenkomst en het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

6. Licenties of diensten zullen binnen het platform geleverd worden of naar het door de Afnemer opgegeven e-mailadres verstuurd worden. Alle schade die voortvloeit uit het mededelen van een onjuist e-mailadres, zal steeds voor rekening en risico van de Afnemer.

 

Artikel 5 - Reclames en klachten

1. Iedere klacht of reclame naar aanleiding van gebreken moet binnen acht dagen na levering schriftelijk bij ons worden ingediend. Indien die termijn wordt overschreden vervalt daarmee het recht om te reclameren.

2. Een reclame schort betalingsverplichtingen niet op.

3. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde producten, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame of voor ontbinding van de overeenkomst.

4. Enkel producten die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden. Afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de licenties en diensten die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing door ons zijn de kosten voor retourzending ten laste van Afnemer en hebben wij het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde producten in rekening te brengen.

5. Reclame is niet mogelijk voor licenties en diensten:

a. die door de ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Afnemer;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. computersoftware, waaronder ook licenties en diensten die op naam van Afnemer zijn gesteld.

 

Artikel 6 - Prijzen en betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden Licenties en diensten pas verzonden na betaling.

2. De op het Platform getoonde prijzen zijn enkel richtprijzen, gebaseerd op prijs-bepalende factoren die gelden op het moment van het sluiten van de overeenkomst, exclusief BTW en eventuele andere belastingen.

3. Alle offertes zoals door ons uitgebracht, inclusief berekeningen, brochures en prijslijsten, zijn niet bindend, afhankelijk van een overeenkomst en kunnen zonder meer ingetrokken worden, zelfs nadat de Afnemer het aanbod heeft aanvaard. Intrekken van het aanbod na aanvaarding geschiedt zo spoedig mogelijk.

4. De prijs voor Licenties en diensten is definitief vanaf het moment dat de Afnemer de schriftelijke (digitale) opdrachtbevestiging ontvangt. Wij hebben echter nog 24 uur de tijd vanaf het moment dat de Afnemer de bevestiging ontvangt, om de prijs aan te passen.

5. Betaling geschiedt binnen de termijn zoals vermeld op de factuur en bij gebreke daarvan binnen 14 dagen.

6. In geval van te late betaling hebben wij het recht: (1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door ons is ontvangen, vermeerderd met een opslag van 1% op maandbasis, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend en (2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Afnemer zal alle kosten vergoeden die wij en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, met een minimum van €175,- inclusief btw, of indien dit hoger is, een minimum van 15% van de uitstaande som.

 

Artikel 7 - Leveringstermijnen

1. Alle door ons genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven, en zijn nimmer fatale termijnen.

2. Overschrijding van de door ons opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, zal niet aangemerkt worden als niet nakoming en heeft geen gevolgen voor de plicht van de Afnemer om de Producten aan te nemen.

3. Bij overschreiden van de leveringstermijn is de Afnemer gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden en de Licenties/diensten of betaling te weigeren, maar alleen in het geval dat er een schriftelijke ingebrekestelling is verzonden en een termijn van tenminste 14 dagen is verleend om de Licenties of diensten alsnog te leveren. Dit tenzij het niet binnen de overeengekomen termijn leveren het gevolg is van een situatie die buiten onze invloed ligt, bijvoorbeeld indien wij de Licenties of diensten niet (op tijd) van onze leverancier ontvangen.

4. De Afnemer is nooit gerechtigd om financiële compensatie te eisen in het geval van te late levering.

 

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

1. Ongeacht het bepaalde in artikel 6.1, blijven alle producten ons eigendom, tot het moment dat de Afnemer de factuur volledig heeft betaald.

2. In het geval dat wij een Licentie of dienst verstrekken, wordt deze Licentie of dienst verstrekt onder de voorwaarde dat binnen de gestelde termijn wordt betaald. Wanneer de betaling niet binnen de termijn geschiedt en de Licentie of dienst toch is verleend, dan hebben wij het recht de Licentie of dienst in te trekken. Ieder gebruik van de Licentie of dienst voorafgaand aan en na de intrekking, zal vergoed worden tegen € 500,- per dag van gebruik. Indien de daadwerkelijke schade hoger ligt dan dit bedrag dan hebben wij het recht de volledige schade te claimen.

 

Artikel 9 - Intellectuele eigendomsrechten

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zullen wij nooit intellectuele eigendomsrechten overdragen aan de Afnemer.

2. Wij verlenen Licenties of diensten voor werken waarop wij zelf geen intellectueel eigendomsrecht hebben. Dat betekent dat iedere beslissing die genomen wordt door de rechthebbende op die intellectuele eigendom die van invloed zijn op onze overeenkomst met de Afnemer, gelden als overmacht.

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Wij en door ons ingeschakelde werknemers of derden, zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik door Reseller van de producten of diensten, tenzij die schade het gevolg is van opzet of ernstige nalatigheid van onze kant.

2. Onverminderd hetgeen in de overeenkomst is bepaald, is onze aansprakelijkheid voor directe schade jegens Afnemer, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door Afnemer aan ons betaalde factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

3. De Afnemer vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of lopende rentevergoedingen, verband houdende met de overeenkomst in de gevallen dat wij ons niet op deze algemene voorwaarden kunnen beroepen.

 

Artikel 11 - Beëindiging

1. In het geval van een overeenkomst voor een langere duur dan een eenmalige koop, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

2. In afwijking van het eerste lid van dit artikel, kunnen partijen een dienst niet tussentijds beëindigen indien aan die dienst een termijn is gekoppeld langer dan 3 maanden, tenzij partijen gezamenlijk anders besluiten.

3. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of iedere andere omstandigheid die het voortbestaan van de andere partij bedreigt.

 

Artikel 12 - Overmacht

1. In een geval van overmacht zijn wij gerechtigd om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder tussenkomst van de rechter en zonder dat wij enige vergoeding ter zake hoeven te betalen. Daarnaast zijn wij gerechtigd om onze verplichtingen op te schorten tot na het einde van de situatie van overmacht. Het is aan ons om een keuze te maken voor een van beide keuzes, afhankelijk van de precieze aard van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere van buiten komende situatie die niet aan ons te wijten is, als gevolg waarvan wij niet in staat zijn om te voldoen aan onze verplichtingen, of het nakomen van de verplichtingen dusdanig bemoeilijkt dat van ons in redelijkheid niet verwacht kan worden dat wij onze verplichtingen nakomen.

 

Artikel 14 – Overige bepalingen

In het geval dat een door ons verstrekte Licentie het einde van de termijn nadert, zullen wij de Afnemer een e-mail sturen voor de verlenging van de licentie.

 

Artikel 12 - Overmacht

1. Op onze aanbiedingen en overeenkomsten en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

3. Wij zijn gerechtigd om alle relevante informatie over onze Afnemers te delen met onze leveranciers, dat betreft maar is niet beperkt tot omzetgegevens, verkochte producten en winstmarges. Afnemer draagt er tevens zorg voor dat de Eindklant toestemming geeft voor het delen van gegevens van de Eindklant door ons met de Leveranciers. Afnemer vrijwaart ons voor de gevallen dat er geen toestemming is van de Eindklant terwijl de Afnemer die toestemming wel aan ons heeft gecommuniceerd.

4. In het geval van een geschil ter zake van de verschillende versies van onze algemene voorwaarden, dan is de Nederlandse versie altijd leidend en doorslaggevend.

 

Aldus gedeponeerd bij de K.v.K. te Eindhoven